فارسی|English

تهران – خیابان فرشته – خیابان چناران – پلاک ۴ – واحد ۵

۰۲۱-۲۸۱۱۱۱۴۸

تهران - خیابان فرشته - خیابان چناران - پلاک 4 - واحد 5

۰۲۱-۲۸۱۱۱۱۴۸

کلیدهای هوشمند برکر سری B.IQ - خانه هوشمند ایرانیان

11

کلیدهای هوشمند B.IQ یک گنگ و دو پل تحت پروتکل KNX هستند. BIQ در کنار کارایی بسیار زیاد شامل رنگها و مواد تشکیل دهنده متفاوت می باشد.

 • دکمه های کلید فشاری KNX ساخته شده از مواد مستحکمی چون استیل، آلومینیوم، شیشه و پلاستیک
 • امکانات زیاد کاربردی تحت سیستم KNX
 • ظاهری جذاب دارای LED سفید رنگ نمایانگر وضعیت کلید و LED آبی رنگ روشن / خاموش

کلیدهای  B.IQ دو گنگ و چهار پل تحت پروتکل KNX هستند. BIQ در کنار کارایی بسیار زیاد شامل رنگها و مواد تشکیل دهنده متفاوت می باشد.

 • دکمه های کلید فشاری KNX ساخته شده از مواد مستحکمی چون استیل، آلومینیوم، شیشه و پلاستیک
 • امکانات زیاد کاربردی تحت سیستم KNX
 • ظاهری جذاب دارای LED سفید رنگ نمایانگر وضعیت کلید و LED آبی رنگ روشن / خاموش

کلیدهای  B.IQ سه گنک و شش پل تحت پروتکل KNX هستند. BIQ در کنار کارایی بسیار زیاد شامل رنگها و مواد تشکیل دهنده متفاوت می باشد.

 • دکمه های کلید فشاری KNX ساخته شده از مواد مستحکمی چون استیل، آلومینیوم، شیشه و پلاستیک
 • امکانات زیاد کاربردی تحت سیستم KNX
 • ظاهری جذاب دارای LED سفید رنگ نمایانگر وضعیت کلید و LED آبی رنگ روشن / خاموش

 

43
34
23

کلیدهای  B.IQ چهار گنک و هشت پل تحت پروتکل KNX هستند. BIQ در کنار کارایی بسیار زیاد شامل رنگها و مواد تشکیل دهنده متفاوت می باشد.

 • دکمه های کلید فشاری KNX ساخته شده از مواد مستحکمی چون استیل، آلومینیوم، شیشه و پلاستیک
 • امکانات زیاد کاربردی تحت سیستم KNX
 • ظاهری جذاب دارای LED سفید رنگ نمایانگر وضعیت کلید و LED آبی رنگ روشن / خاموش
44
344
24

کلیدهای  B.IQ سه گنک و شش پل ترموستاتیک تحت پروتکل KNX هستند. BIQ در کنار کارایی بسیار زیاد شامل رنگها و مواد تشکیل دهنده متفاوت می باشد.

 • دکمه های کلید فشاری KNX ساخته شده از مواد مستحکمی چون استیل، آلومینیوم، شیشه و پلاستیک
 • امکانات زیاد کاربردی تحت سیستم KNX بهمراه سیستم کنترل دما
 • ظاهری جذاب دارای LED سفید رنگ نمایانگر وضعیت کلید و LED آبی رنگ روشن / خاموش
t51
t41
t31
t21

کلیدهای  B.IQ چهار گنک و هشت پل ترموستاتیک تحت پروتکل KNX هستند. BIQ در کنار کارایی بسیار زیاد شامل رنگها و مواد تشکیل دهنده متفاوت می باشد.

 • دکمه های کلید فشاری KNX ساخته شده از مواد مستحکمی چون استیل، آلومینیوم، شیشه و پلاستیک
 • امکانات زیاد کاربردی تحت سیستم KNX بهمراه سیستم کنترل دما
 • ظاهری جذاب دارای LED سفید رنگ نمایانگر وضعیت کلید و LED آبی رنگ روشن / خاموش
t52
t42
t32
t22

کلیدهای  B.IQ پنج گنک و ده پل ترموستاتیک تحت پروتکل KNX هستند. BIQ در کنار کارایی بسیار زیاد شامل رنگها و مواد تشکیل دهنده متفاوت می باشد.

 • دکمه های کلید فشاری KNX ساخته شده از مواد مستحکمی چون استیل، آلومینیوم، شیشه و پلاستیک
 • امکانات زیاد کاربردی تحت سیستم KNX بهمراه سیستم کنترل دما
 • ظاهری جذاب دارای LED سفید رنگ نمایانگر وضعیت کلید و LED آبی رنگ روشن / خاموش
t53
t43
t53
t23